Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

  • Dodano: 2017-01-23 09:00

Od 30 stycznia do 8 lutego br. w Świętochłowicach prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa kobiet i mężczyzn.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1998;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54, poz. 321),
5) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Świętochłowice prowadzona będzie w Świętochłowicach w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36 w okresie od 30 stycznia 2017 r. do 8 lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8³° do 16³°.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) prezydentowi miasta – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe,
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia     się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu powyżej wskazanym.
 

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją  lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej)”.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Richard

    Syn prezydenta się juz wstwawil?

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.