Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Przetarg - ul. 1- Maja

  • Dodano: 2018-10-16 08:30, aktualizacja: 2018-10-16 08:38

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Położonej w Świętochłowicach przy ul. 1 Maja będącej własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4417 o powierzchni 330 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00007489/4 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w Księgi wolne są od wpisów.

2. Nieruchomość niezabudowana, stanowi teren po wyburzonej kamienicy. Na nieruchomości znajduje się mur oporowy zabezpieczający budynek sąsiedni. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – kamienice. Działka znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej ul. 1 Maja. Możliwość pełnego uzbrojenia.

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren oznaczony jako: MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości: 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 19 listopada 2018 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem  „GN/2017/wadium do przetargu ul. 1-go Maja”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, o przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz wyrażeniu gotowości nabycia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,
- oświadczenie, że podmiot nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Miasta,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”.

8. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

9.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone przez PKO B. P. nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

13. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

14. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.

15. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

16. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.

17.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

18. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.


Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Bartosz Karcz

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.