Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Przetarg - ul. Sportowa 2/23

 • Dodano: 2018-07-30 16:30

Na podstawie uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  19 grudnia 2014 r. w sprawie   określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724), zarządzenia Nr 253/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 czerwca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku nr 2 przy ul. Sportowej  w Świętochłowicach, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.),

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się w budynku nr 2  przy ul. Sportowej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

1. W budynku przy ul. Sportowej 2  zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy,   na dzień 27 lipca 2018 r., wynosi: 528/1000.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 17/1000 we współwłasności:
- części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,                 
- gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym: 1001/187 o powierzchni 1561 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00017226/6.
3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 23,09 m2. Lokal usytuowany jest  na drugim piętrze, składa się z jednego pokoju,  przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal  sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o powierzchni użytkowej 5,18 m2.
4. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie.
5. Lokal   mieszkalny    można    oglądać    po   uprzednim   telefonicznym   skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Wallisa 2, tel. 32/2452-361.
6. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 45 000 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
8. Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 27 sierpnia 2018 r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Sportowej 2/23”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym  Urzędu.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,
2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
3)  kopię dowodu wniesienia wadium,
4)  oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5)  oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia  prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
15. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
16. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.
17. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
18. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
19. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.06.1994r.o własności lokali (Dz.U. z 2018 r., poz. 716).
20. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.
22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

 • Wyborca sprawiedliwy

  A dlaczego nie można wykupić mieszkania w budynkach gdzie jest wspólnota na takich samych warunkach jak pozostali? To ma być ta uczciwość?Są lepsi i gorsi? Jak barany potrzebowały kasy to sprzedawali za 10% wartości,jak się nachapali to wstrzymali sprzedaż.A teraz proszę bardzo za 60% jak ktoś chce! Zakończymy te kombinacje po wyborach Prezydenciku od siedmiu boleści.

  • Wyborca sprawiedliwy
   2018-07-31 17:53
  • Ocena:
  • odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.