Wiadomości z Świętochłowic

Radni radzili i dyskutowali

  • Dodano: 2008-06-03 08:33, aktualizacja: 2008-09-29 14:53

Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej podjęto 17 uchwał, m.in. o przyjęciu "Programu naprawczego ZOZ", udzieleniu dotacji na prace związane z remontem kościołów oraz ustaleniu wynagrodzenia Prezydenta Miasta.

Sesja rozpoczęła się przyjęciem protokołu z poprzednich obrad. Radny Andrzej Szaton zgłosił wniosek, aby w protokole zapisywano czas, jaki na sesji spędza prezydent.
Po przyjęciu porządku obrad to właśnie Eugeniusz Moś przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Rozpoczął od obszernego przedstawienia zakresu obowiązków prezydenta miasta i, nawiązując do wniosku radnego Szatona, wyjaśnił, że na sesjach może być reprezentowany przez upoważnionych zastępców.

W sprawozdaniu prezydent przedstawił też wiadomości z posiedzeń Górnośląskiego Związku  Metropolitalnego, podkreślił konieczność przyjęcia programu naprawczego ZOZ, wspominał spotkania, w jakich brał udział ( między innymi z bibliotekarkami i członkami PCK w dniach ich świąt). Zaznaczył, że zrezygnuje z wymiany samochodu służbowego, a przeznaczoną na nowe auto kwotę przekaże Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako udział w zakupie mini-autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Prezydent powrócił też do spotkań z mieszkańcami, podczas których, jak się wraził, radni opozycji nawoływali zebranych do "zadymy". Zasugerował też, że najgłośniej i nie zawsze kulturalnie zachowywali się nie mieszkańcy Świętochłowic, a  podstawione, nie mające nic z miastem wspólnego osoby: najprawdopodobniej przywiezione autokarami z Katowic i Rudy Śląskiej.

Po wystąpieniu prezydenta głos zabrał radny Andrzej Porada. Wyraził zdziwienie, że w porządku obrad nie znalazł zapowiadanej uchwały o wykupie mieszkań, która, jak sugerowano, miała się na majowej sesji znaleźć. Pytał też, co konkretnie obejmować ma zapowiedziana przebudowa ul. Barlickiego, jeśli prezydent sam powiedział, że Tramwaje Śląskie oczekują wpółponiesienia przez miasto kosztów wymiany torowiska, na którą to inwestycję w tej chwili pieniędzy gmina nie ma.
- W ramach przebudowy wymienione zostaną sieci wodociągowe, nawierzchnia, oraz oświetlenie – wyjaśniła zastępca prezydenta Maria Kamińska-Knechtel. – Dotyczyć to będzie całego odcinka od Placu Słowiańskiego do ul. Granicznej.

 - Podczas spotkania z mieszkańcami w centrum miasta, które prezydent nazwał "zadymą", byli obecni radni opozycji: Porada, Nowak, Mośko i ja – powiedział Andrzej Szaton. – Nie życzę sobie, aby pan wygłaszał takie słowa, że radny Szaton stał za jakąkolwiek zadymą – zwrócił się do prezydenta – Żądam publicznych przeprosin.

- Rzeczywiście, do tych słów nie sposób się nie ustosunkować – stwierdził radny Zbigniew Nowak – Było ostro, rzeczywiście ale nie była to zadyma, tylko ostra wymiana zdań i dzielenie się spostrzeżeniami, mająca miejsce zresztą już przed zabraniem przeze mnie głosu na spotkaniu. – mówił. – Przekroczył pan swoje kompetencje i skonsultuję z prawnikiem, czy nie popełnił przestępstwa.

- Mamy tyle ważnych zadań do wykonania, a tracimy czas na utarczki słowne – łagodziła sytuację przewodnicząca Urszula Gniełka – A istniejąc już projekt uchwały o wykupie przedyskutujemy kiedy spotkamy się na początku czerwca.

Dyskusję zakończyli jednak prezydenci  – Nie będę już wspominał o tych spotkaniach – mówił Eugeniusz Moś – Szacunek dla tych osób, które chciały podyskutować, spotkać się ze mną lub z urzędnikami. Nie mówiłem z nazwisk, ale jak to mówią, uderz w stół, a nożyce się odezwą, więc coś musi być na rzeczy.
- Przeciwko panu Nowakowi zostanie złożony pozew – dodał Rafał Świerk.

Po gorącej wymianie zdań sprawozdanie z działalności OPS za 2007 r. przedstawiła dyrektor ośrodka, Danuta Piątek. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało 1925 rodzin, wypłacono 930, 376 zł w zasiłkach stałych, dożywianiem objęto 1965 dzieci w szkołach i 360 w przedszkolach. Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na wysiłki pracownic kuchni "Domu Złotej Jesieni", które codziennie przygotowują posiłki dla czterech jadłodajni i w 2007 r. było to łącznie 75,5 tysiąca porcji. Za prowadzenie OPS na bardzo wysokim poziomie oraz zaangażowanie pani Piątek podziękował radny Henryk Kurek.

Kolejnym sprawozdanie przedstawiła Urszula Mendera-Bożek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a dotyczyło ono "Stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Świętochłowice za 2007r." Po przerwie, która nastąpiła po jej wystąpieniu, radni przystąpili do podejmowania uchwał.

W pierwszej kolejności zajęto się zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, następnie radni udzielili dotacji celowej w kwocie 38,100 zł na remont organów w kościele św. Augustyna, przegłosowano też przekazanie 11,900 zł na sfinansowanie dokumentacji budowlanej w ramach przygotowania do remontu elewacji kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela.

Przed przystąpieniem do głosowania nad zaopiniowaniem programu naprawczego dla ZOZ sytuację zakładu przedstawił jego dyrektor, Piotr Nowak. Świętochłowicki ZOZ w latach 1999-2006 wygenerował straty w wysokości ponad 26 milionów, w ubiegłym roku 5,799,258,93 zł. Brak jest płynności finansowej, a zadłużenie placówki wynosi 38 milionów 9 tysięcy złotych na koniec 2007 r. – tak w skrócie można ująć jego sprawozdanie. Podkreślił jednak, że ZOZ musi działać, aby świętochłowiczanie mogli otrzymywać opiekę lekarską w miejscu zamieszkania.
Radna Agnieszka Wieczorek zaapelowała, by wdrażanie programu było na bieżąco monitorowane. Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że oczekiwana jest decyzja premiera w sprawie oddłużenia szpitali, a zastępca prezydenta Rafał Świerk podkreślił, że przedstawiciel Wojewody Śląskiego, który konsultował program, wskazał kierunek, więc trzeba przygotowywać własne drogi wyjścia z impasu podczas oczekiwania na decyzje rządu.

Uchwalono też zmianę statutu ZOZ (konieczną z powodu prywatyzacji jednej z przychodni), udzielono dotację Zakładowi Opieki Zdrowotnej na zakup respiratora dla pododdziału udarowego oraz zaopiniowano reorganizację SP ZOZ w Bytomiu.
Następna uchwała także dotyczyła ZOZ. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe świętochłowickiej placówki.
- Klub PO będzie głosował za przyjęciem– powiedział w trakcie dyskusji Andrzej Szaton.  – Sprawozdanie jest rzetelne i dobrze przygotowane, ale musimy pamiętać o tym, że zakład przynosi straty, proces restrukturyzacji nie przyniósł efektów, a 212% wartości aktywów to dług.
- Musimy dać kolejną szansę – stwierdził Henryk Kurek. – Choć pamiętam, jak kiedyś łączyliśmy trzy szpitale, by dług zniwelować. Życzę wiele zdrowia dyrektorowi ZOZ, bo niewątpliwie będzie mu potrzebne.

W kolejnych uchwałach przyjęto i zatwierdzono sprawozdania finansowe za 2007 r. Centrum Kultury Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Miejskiego, Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dyskusja dotyczyła tylko ostatniego punktu.
Sprawozdanie przedstawił Leszek Kłyś, który podkreślił, że sprawuje funkcję rzecznika od 21 listopada 2007 i za okres poprzedni sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przekazanych dokumentów.
- Proszę o przedstawienie opinii na temat poprzednika i ocenę jego pracy – zwrócił się do rzecznika Andrzej Szaton.
- Nie wiem, czy to jest zgodne z prawem – powiedziała Urszula Gniełka.
- Nie mam uprawnień do wydawania opinii o Marku Króliczku – uznał Leszek Kłyś. – Nie jestem i nigdy nie byłem jego przełożonym.


Następnie radni zatwierdzili i przyjęli do realizacji  "Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Świętochłowic na lata 2008-2013" oraz zmienili uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.


Dyskusję na sali wzbudził kolejny punkt porządku dziennego – ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice. Pensja głowy miasta składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego. Wynagrodzenie zasadnicze według ustawy wynosić może od 4 tysięcy 800 zł do 6 tysięcy. Dodatek funkcyjny od 1,6 do 2,1 tys. zł.  Według uchwały Rady Miejskiej Eugeniuszowi Mosiowi te składniki pensji ustalono kolejno na 5 tys. 970 zł i 2 tysiące. Tym samym prezydent zarabiać będzie (uchwała dotyczy czasu od stycznia tego roku) 12 tysięcy 352 zł. Maksymalne ustawowe wynagrodzenie dla prezydenta miasta na prawach powiatu wynosi 12 tysięcy 365 zł.

- Nie ma już na sali prezydenta, więc nie ma kogo zapytać – stwierdził radny Szaton. – Mimo to pytam. Czy w tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego dostali podwyżki, ile procent kadry je dostało i jakie były to kwoty.
- Była podwyżka – odpowiedziała referująca projekt uchwały Skarbnik Miasta Danuta Segiet. – Czy pani skarbnik orientuje się, jakiego rzędu były to podwyżki, czy ktoś został pominięty, jeśli tak, to kto? - kontynuował Andrzej Szaton.
Przewodnicząca Gniełka, która miała wątpliwości do co podstawy prawnej takiej odpowiedzi, zwróciła się o rozstrzygnięcie tej sprawy przez prawnika, Leszka Kłysia. – Takie dane można ujawnić za zgodą zainteresowanych – odpowiedział. – Nie pamiętam w tej chwili, ale kilka osób zostało pominiętych, bo ówczesne tabele nie pozwalały na udzielenie im podwyżki.
- W takim razie zgłaszam wniosek  - powiedział radny Szaton. – Proszę o przygotowanie listy pracowników, którzy nie dostali podwyżki.
- Skoro jest rozporządzenie ministra co do zarobków prezydentów, to nie możemy ingerować – uznała radna Jadwiga Garbaciok.  – Pan prezydent pracuje ponad siły w Urzędzie Miejskim, podczas spotkań, poza tym zrobił gest rezygnując z zakupu samochodu służbowego, więc myślę, że powinniśmy to wziąć pod rozwagę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej dodała – Poza tym prezydent realizuje program "oszczędna gmina", wiemy o tym wszyscy.
Uchwała przeszła stosunkiem głosów 13 za, 1 przeciw  5 wstrzymujących się.


W dalszej kolejności radni mocą uchwały uznali za bezzasadną skargę  na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz przyjęli przekształcenie SP ZOZ polegające na utworzenie z I i II Oddziału  Chorób Wewnętrznych jednego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Rehabilitacji.

Ponadto w swoich interpelacjach i wnioskach radni prosili między innymi o zamontowanie placu zabaw na osiedlu Podhalańska – Chorzowska ( Ryszard Chojnacki), pytali kto odpowiada za powrót chodników do stanu poprzedniego po wykonaniu prac remontowych dróg (Marek Palka), zgłosili konieczność zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Stawowej (Jadwiga Garbaciok), prosili o dokładny wykaz kosztów materiałów promocyjnych miasta wraz z kosztami, ilością egzemplarzy i trybem dystrybucji (Andrzej Szaton).

Radna Urszula Owoc- Kania zgłosiła potrzebę dalszej modernizacji stadionu Naprzodu Lipiny, wraz z zmontowaniem bieżni lekkoatletycznej, co wpisałoby się w program rewitalizacji miasta, oraz o udostępnienie całego budynku starego Ratusza w Lipinach dla celów Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Radni Bożena Wojciechowska-Zbylut wraz z radnym Andrzejem Poradą złożyli wspólny wniosek o zamontowanie ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż ul. Szpitalnej przy Drogowej Trasie Średnicowej. Radny Zbigniew Nowak wystąpił o dokładne przedstawienie oszczędności wynikających z reorganizacji Urzędu Miejskiego oraz zasad zatrudnienia i wynagrodzeń byłych pracowników UM, zatrudnionych teraz na basenie.

Dyskusję wzbudziło zapytanie Andrzeja Szatona czy prawdą jest, że Jerzy Lesik podejmie pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
- Znowu jestem wywoływany przez kolegę Szatona – stwierdził radny Henryk  Kucharczyk. – Nie jestem zwolennikiem PO, kolegi Szatona i owszem. Ale pracujemy razem w komisjach, dlaczego nie spytasz Andrzeju kolegi Jurka czy pracuje w MPGK? Cieszyłbym się, gdyby tak miało być, bo zakład wiele mu zawdzięcza.
- Panie radny Szaton – zabrał głos Jerzy Lesik – o tym, gdzie będę zatrudniony, będę decydował ja, ewentualnie pracodawca. Na szczęście w tym kraju nie ma tak, że pan będzie decydował, gdzie będę zatrudniony. Jeśli prezes uzna, że moje umiejętności są potrzebne, a ja uznam, że warunki mi odpowiadają, to będę.

Jako ostatnia z wnioskiem wystąpiła radna Wojciechowska-Zbylut prosząc w imieniu mieszkańców o rozpatrzenie możliwości zamknięcia w dni targowe ulicy Kubiny dla ruchu kołowego i wygospodarowania miejsca do parkowania przy aptece całodobowej.

XIX sesji do spokojnych zaliczyć raczej nie można, jeśli na następnej, jak zapowiedziano, głosowana będzie uchwała o wykupie mieszkań, mamy szansę doczekać się kolejnych ciekawych dyskusji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.