Wiadomości z Świętochłowic

Świętochłowice: Doznałeś przemocy domowej? Sprawdź, gdzie znaleźć pomoc!

 • Dodano: 2023-07-10 07:15, aktualizacja: 2023-07-10 07:50

Doznałeś przemocy ze strony osoby najbliższej? Lub może sam krzywdzisz swoją rodzinę, zachowujesz się agresywnie wobec swoich bliskich i masz poczucie, że nie radzisz sobie z emocjami? Przestępstwo przemocy w rodzinie jest problemem.

Zapewnij sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo zapoznając się z informatorem dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc. Zawiera on dane teleadresowe instytucji, w których otrzymasz pomoc i wsparcie.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Ustaw 2021.1249) należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Jakie są rodzaje przemocy?

 • przemoc fizyczna - popychanie, kopanie, duszenie, bicie,
 • przemoc psychiczna - poniżanie, wyśmiewanie, obrażanie, wyzywanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych,
 • przemoc seksualna - są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania – molestowanie, zmuszanie do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
 • przemoc ekonomiczna i rażące zaniedbanie wobec członków rodziny - związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi, niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy i uniemożliwienia jej podjęcia pracy.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Nigdy nie jest za późno, żeby przerwać przemoc

Najprościej można poprosić o pomoc dzielnicowego. Jako doświadczony policjant pierwszego kontaktu z pewnością będzie wiedział, jak pomóc, podpowie takiej osobie, gdzie powinna się udać, żeby rozwiązać swoją trudną sytuację rodzinną i jak ma postępować wobec swojego oprawcy.

Skontaktuj się ze swoim dzielnicowym za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy „Moja Komenda” lub za pośrednictwem aplikacji „Śląski Dzielnicowy”. Dane kontaktowe wszystkich świętochłowickich dzielnicowych można również znaleźć na stronie internetowej miejscowej jednostki Policji, klikając w zakładkę INFORMACJE, a następnie „Twój dzielnicowy”

Możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 12 00 02 (od początku 2017 roku telefon jest czynny przez całą dobę);

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w przedmiotowej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zgodnie z artykułem 10 powyższej ustawy, w celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określający szczegółowe działania w zakresie:

 • zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy;
 • upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

Wykaz placówek w Świętochłowicach, w których można uzyskać pomoc (w przypadku wystąpienia: przemocy, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, innym)

Miejsca pomocy w Świętochłowicach

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komenda Wojewódzka Policji

 • ulica Józefa Lompy 19, 40 - 038 Katowice
 • telefon centrali: 47 851 22 22,
 • telefon Oficera Dyżurnego: 47 851 14 44

Prokuratura Rejonowa w Chorzowie

 • Plac Piastowski 17, 41 - 500 Chorzów
 • telefon centrala: (32) 779 61 01
 • telefon sekretariat: (32) 779 61 04
 • e-mail: chorzow@katowice.po.gov.pl korespondencja elektroniczna: ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

W Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymasz w szczególności: wsparcie, poradę, niezbędne informacje, pomoc finansową, psychologiczną, prawną – w zakresie prawa rodzinnego, pomoc w organizowaniu bieżących spraw bytowych. Uzyskasz również informacje o innych miejscach, w których możesz znaleźć pomoc i w razie potrzeby schronienie.

Gdy jesteś osobą doświadczająca przemocy, zgłoś się lub zadzwoń do pracownika socjalnego w Twoim rejonie.

Punkty terenowe pracowników socjalnych:

 • ulica Wallisa 4, pokój 103 – 105, telefon (32) 77 09 199 wewnętrzny 29, (32) 770 91 90 – 94

Sekcja I Pomocy Środowiskowej i Przemocy w Rodzinie, godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek 7:00 – 10:00, poniedziałek 12:00 – 15:00, Lipiny, Chropaczów

 • ul. Bytomska 8, pokój 106 - 108,119,  telefon (32) 346 22 92, (32) 346 22 91 - 93

Sekcja II Pomocy Środowiskowej, godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek 7:00 – 10:00, poniedziałek 12:00 – 15:00, Centrum, Zgoda

 • ul. Katowicka 35, pokój 207, telefon (32) 24 55 104 wewnętrzny 39

Sekcja III Pomocy Środowiskowej – Usług Opiekuńczych, Bezdomności, godziny przyjmowania: wtorek, środa, czwartek 7:00 – 10:00, poniedziałek 12:00 – 15:00

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • ulica Wallisa 4, 41 – 605 Świętochłowice, telefon (32) 77 09 199

Punkt Wsparcia Rodzin „Tęcza”

 • ulica Bytomska 8, 41 - 600 Świętochłowice, pokój 110, telefon: 503 970 324, 323 462 289, 323 462 297

Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

Ośrodek wsparcia i schronienie

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach
 • ulica Zubrzyckiego 36, 41 - 605 Świętochłowice
 • telefon (32) 345 21 65, 509 398 668
 • e-mali: przystan@sow-swietochlowice.pl

Gdy jesteś osobą doznającą przemocy w rodzinie i szukasz pomocy lub pomocy i schronienia – Ośrodek jest czynny całodobowo każdego dnia miesiąca, pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ulica Sądowa 1 , 41 - 605 Świętochłowice, telefon (32) 245 49 10

Organizacje pozarządowe

 • Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
 • ulica Biskupa Teodora Kubiny 5, 41 - 600 Świętochłowice, telefon (32) 793 64 98
 • e-mail: kontakt@fundacjarodzin.pl

Z pomocy specjalistów powinien skorzystać również sprawca przemocy w rodzinie. Gdy jesteś osobą stosującą przemoc w rodzinie, możesz skorzystać z terapii dla sprawców przemocy.


Program pomocy w Świętochłowicach

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest integralnym elementem kompleksowych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym jego założeniem jest eliminowanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc, poznanie alternatywnych dla przemocy zachowań, a przede wszystkim zatrzymanie przemocy.

Pełen wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dostępny jest na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje również:

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach ulica Zubrzyckiego 36, 41 - 605 Świętochłowice, telefon (32) 345 21 65, 509 398 668

PAMIĘTAJ! Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić zachowanie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również