Wiadomości z Świętochłowic

Świętochłowice: Obwieszczenie wojewody dot. przebudowy linii kolejowej nr 131

 • Dodano: 2022-10-20 06:00, aktualizacja: 2022-10-20 06:17

Wojewoda Śląski podaj do publicznej wiadomości decyzję nr 4/2022, znak sprawy: IFXIII.747.47.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 131 od km 5+900 do km 11+600”.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 z póxn. zm.), zwanej dalej specustawą kolejową oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwane dalej PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 10 października 2022 r. wydał decyzję nr 4/2022, znak sprawy: IFXIII.747.47.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 131 od km 5+900 do km 11+600”

polegająca na:

 • przebudowie sieci sterowania ruchem kolejowym oraz sieci teletechniki w km 6+163 – 6+178;
 • przebudowie sieci teletechniki w km 6+196 – 6+221;
 • przebudowie sieci teletechniki oraz budowie ekranu akustycznego w km 6+314 – 6+339 oraz km 6+425 – 6+475;
 • przebudowie nawierzchni kolejowej wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz teletechniki w km 6+763 – 7+084;
 • przebudowie nawierzchni kolejowej w km 7+098 – 7+155 wraz z obiektem inżynieryjnym, remontem ściany oporowej w km 7+127 – 7+155;
 • przebudowie sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz teletechniki;
 • przebudowie ściany oporowej w km 7+645 – 7+676;
 • przebudowie i budowie sieci elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz teletechniki w km 7+972 – 7+991 oraz w km 8+009 – 8+020;
 • przebudowie nawierzchni kolejowej wraz z przebudową sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz teletechniki w km 8+231 – 8+252;
 • przebudowie sieci sterowania ruchem kolejowym oraz sieci elektroenergetyki nietrakcyjnej w km 8+284 – 8+337;
 • budowie zjazdu z budynku nastawni kolejowej CM, budowie kanalizacji, sieci wodociągowej oraz elektroenergetyki nietrakcyjnej wraz z oświetleniem w km 8+857 – 8+925;
 • przebudowie obiektu inżynieryjnego w km 9+611 oraz przebudowie i budowie sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, teletechniki, kanalizacji deszczowej w km 9+602 – 9+755;
 • przebudowie nawierzchni kolejowej wraz z odwodnieniem toru oraz przebudowie sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz teletechniki w km 9+913 – 9+972 oraz 9+979 – 10+479;
 • przebudowie i budowie sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz teletechniki wraz z przebudową skarpy nasypu w km 10+624 – 10+632,

realizowanej w ramach zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla zadania pn. LOT A – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach projektu POIIŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo”.

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren.

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości.

Decyzją stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz prawa użytkowania wieczystego przez PKP PLK S.A

Decyzją stwierdzono nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez PKP PLK S.A.

Decyzją określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej oraz zezwolono na wykonanie tego obowiązku.

Decyzją określono działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji – tereny dróg publicznych

Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

 1. Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (w nawiasie wskazano pierwotny nr działki):
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0002, AR_1
  • 4502/301
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0003, AR_1
  • 1617/75, 1606/83, 1596/83, 1594/83
 • Gmina m. Świętochłowice, obręb 0003
  • 3524/110, 1052/99, 3470/107, 3468/107, 3434/118, 4506 (3477/118), 4507 (3477/118), 3478/118
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_84
  • 56, 60
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_4
  • 3909/91
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_87
  • 5/3
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_83
  • 44/4 (44), 101/95 (101/56)
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_3
  • 778/88 (661/88), 780/88 (662/88), 782/103 (480/103)
 • Gmina m. Chorzów, obręb 0004, AR_5
  • 4279/23, 4724/23 (4280/23), 4720/23 (3471/23), 4722/21 (3472/21)

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 18 października 2022 r. w zakładce „Informacja publiczna o środowisku”.
 2. Strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (pokój 527, IV piętro), w godzinach od 9 00 do 14 00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 527.
 3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej – (art. 9q ust. 2 ustawy).
 5. Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, Urzędzie Miasta Chorzów, na stronach internetowych tych Urzędów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych Urzędów oraz w prasie lokalnej).
 6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Ilona Szefer

Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również