Wiadomości z Świętochłowic

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty AXA?

  • Dodano: 2022-09-29 08:00, aktualizacja: 2023-07-14 11:20

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to pełna nazwa towarzystwa ubezpieczeń, które każdy zna pod skróconą nazwą AXA. Dzisiaj ta sama spółka działa pod firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W swoim czasie ubezpieczyciel ten szeroko oferował produkty zwane polisolokatami. To utarte sformułowanie było powszechnie stosowane do umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Niechlubna sława tych umów związana była z postanowieniami dotyczącymi opłat likwidacyjnych. Aktualna linia orzecznicza, która wykształciła się na kanwie spraw z różnymi towarzystwami ubezpieczeń, daje jednak szanse na odzyskanie straconych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z AXA?

Procedurę odzyskiwania pieniędzy z AXA można podzielić na następujące etapy:

1. Zamknięcie polisolokaty
2. Wezwanie do zapłaty
3. Pozew przeciwko AXA
4. Rozprawa 
5. Wyrok AXA

Opłata likwidacyjna

Towarzystwa ubezpieczeń, w tym AXA a obecnie UNIQA, masowo zastrzegały w ogólnych warunkach ubezpieczeń postanowienia dotyczące tzw. opłat likwidacyjnych. Były to opłaty, które ubezpieczyciel pobierał wówczas, gdy ktoś chciał rozwiązać umowę przed terminem. Innymi słowy chodziło o sankcję za wcześniejsze wycofanie się z kontraktu. Utarło się nawet powiedzenie, że ubezpieczeni byli „przywiązani do polisy”. Koszty zerwania umowy były bardzo wysokie i sięgały nierzadko całej wartości zgromadzonych środków. Do sądów zaczęły zatem wpływać pierwsze powództwa, których podstawą było uznanie przedmiotowych postanowień za niedozwolone, czyli abuzywne. Sądy przychyliły się do prezentowanej argumentacji, dostrzegając, że opłaty likwidacyjne nie były powiązane z żadnymi realnymi kosztami i stanowiło nieuzasadniony, dodatkowy zarobek towarzystwa ubezpieczeń, w dodatku ustalany w arbitralnej wysokości.

Zamknięcie polisolokaty

W sytuacji, w której nie jesteśmy zadowoleni z umowy, którą zawarliśmy, w każdej chwili możemy złożyć oświadczenie o jej wcześniejszym rozwiązaniu. Prowadzi to do zamknięcia polisy i rozliczenia znajdujących się na niej środków, a precyzyjniej rzecz ujmując – do rozliczenie jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabytych w zamian za środki pochodzące ze składek ubezpieczającego. Inną możliwością zakończenia stosunku umownego jest zaprzestanie opłacania składek, co będzie prowadziło do tego samego rezultatu. Rozliczenie i wypłata środków zajmuje przeważnie kilka tygodni. Na samym końcu ubezpieczony otrzymuje jeszcze rozliczenie do umowy, które zawiera m.in. informację o tym, ile pieniędzy zostało zatrzymane przez ubezpieczyciela.

Wezwanie do zapłaty

Po otrzymaniu rozliczenia do umowy można wystosować wezwanie do zapłaty do towarzystwa ubezpieczeń. Należy w nim precyzyjnie określić jakiej kwoty żądamy i jakie są podstawy naszego żądania. Część sądów przyjmuje, że dopiero z momentem upływu terminu na zapłatę wskazanego w wezwaniu do zapłaty można naliczać odsetki za opóźnienie. Z tego powodu warto zatem wysłać wezwanie listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, aby móc następnie udowodnić przed sądem, kiedy zostało one doręczone.

Pozew przeciwko AXA

Wezwanie do zapłaty bardzo często nie przynosi oczekiwanego rezultatu i niezbędne jest przygotowanie i złożenie pozwu. Warunki formalne pozwu zostały określone w kodeksie postępowania cywilnego i ich zachowanie ma znaczenie z tej perspektywy, aby sąd nie zwrócił pozwu. Konieczne jest także precyzyjne wskazanie podstawy faktycznej powództwa. Innymi słowy wyjaśnienie tego, dlaczego zdaniem powoda roszczenie zasługuje na uwzględnienie. Komplementarnym elementem będzie tu także stosowna argumentacja prawna. Ten element należy uznać za kluczowy, ponieważ spór z towarzystwem ubezpieczeń ma charakter stricte prawny.

Rozprawa 

Gdy pozew już trafi do sądu, najczęściej referendarz sądowy wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje towarzystwu ubezpieczeń zapłatę określonej kwoty. Orzeczenie to jest przeważnie zaskarżane przez ubezpieczyciela, co powoduje jego utratę mocy. Sprawa jest kierowana do rozpoznania w normalnym trybie, co oznacza wyznaczenie rozprawy. W trakcie posiedzenia sądowego sąd przeprowadza dowody, głównie z dokumentów. Po zamknięciu rozprawy strony prezentują swoje ostateczne stanowisko, po czym następuje wydanie wyroku. Ubezpieczony może być oczywiście reprezentowany przez pełnomocnika z kancelarii prawnej.

Wyrok AXA

Mając na uwadze wykształconą linię orzeczniczą, wyroki zapadające w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych AXA są w przeważającej mierze pozytywne dla konsumentów. Sądy uznają postanowienia umowne dotyczące opłat za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta. O ile zatem pozew zostanie prawidłowo przygotowany i będzie zawierał odpowiednia argumentację, szanse na wygranie z towarzystwem ubezpieczeń są naprawdę bardzo wysokie.

Opłata likwidacyjna przedawnienie

Wiele osób zastanawia się po jakim czasie przedawniają się roszczenia dotyczące opłat likwidacyjnych. W przypadku umów, które zostały rozwiązane przed 9 lipca 2018 r. – termin przedawnienia wynosi 10 lat. Jeśli chodzi o umowy zawarte w późniejszym okresie – termin ten wynosi lat 6. Istnieje jednak możliwość, aby dochodzić roszczeń z tytułu opłat likwidacyjnych nawet jeżeli wskazane terminy już upłynęły. Może to mieć miejsce wówczas, gdy konsument dowiedział się o niedozwolonym charakterze umowy już po rozwiązaniu umowy. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt III CZP 61/22, przedawnienie roszczeń konsumenta nie może rozpocząć swojego biegu zanim ten dowiedział się o abuzywności kwestionowanego postanowienia.

Zwrot opłaty likwidacyjnej jest dzisiaj jak najbardziej możliwy. Warto zatem skonsultować się w kancelarii prawnej i przeanalizować posiadane dokumenty pod kątem istniejących roszczeń.

Polecamy również:


Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków

tel. 12 3072126

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.