Wiadomości z Świętochłowic

Pozew o rozwód - ile kosztuje?

  • Dodano: 2020-05-25 06:30, aktualizacja: 2020-05-25 06:43

Pozwy, które są składane do sądów podlegają opłatom sądowym – dotyczy to także spraw o rozwiązanie małżeństwa. Ile zatem kosztuje założenie sprawy rozwodowej i czy zawsze trzeba się liczyć z opłatą sądową w tym zakresie?

Pozew rozwodowy

Pozew o rozwiązanie małżeństwa jest niezbędny do uzyskania wyroku rozwodowego. Forma oraz zakres takiego pisma procesowego został dokładnie uregulowany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 187 KPC, pozew rozwodowy powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

  • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

  • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

  • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

  • dokonanie oględzin;

  • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

  • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Sporządzenie pozwu rozwodowego wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawnego. Jest to szczególnie istotne, gdy żądamy ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego lub wnioskujemy o powierzenie opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem tylko jednemu z rodziców.

Informacji o tym jak prawidłowo sporządzić pozew rozwodowy powinniśmy szukać przede wszystkim w przepisach KPC. Jeśli nie umiemy dokonać prawidłowej interpretacji przepisów, warto sięgnąć do prostszych i sprawdzonych metod, np. poszukać informacji na stronie www.adwokatrozwod.pl

Koszt pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej – jest ona stała i wynosi dokładnie 600 zł. Jeśli strony dodatkowo żądają dokonania podziału majątku wspólnego, koszt pozwu zostanie powiększony o dodatkowe 1 000 zł (lub 300 zł, gdy małżonkowie będą zgodni co do sposobu wnioskowanego podziału).

Koszt pozwu rozwodowego może wzrosnąć także w jeszcze jednym przypadku – gdy dojdzie do zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji. W tym przypadku pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Ten dodatkowy koszt wynosi 200 zł.

Pamiętajmy, że do pozwu rozwodowego bardzo często dołączane są dodatkowe dokumenty. Rodzi to oczywiście dodatkowe koszty w sprawie. W przypadku najbardziej podstawowej formy postępowania rozwodowego niezbędne będzie przedłożenie odpisów aktów stanu cywilnego – aktu małżeństwa stron oraz aktów urodzenia ich wspólnych małoletnich dzieci (oczywiście tylko, gdy strony takie dzieci posiadają). Koszt takich odpisów to 22 zł za jedną sztukę.

Zwolnienie od opłaty za pozew rozwodowy

Co do zasady pozew powinien być opłacony przed jego wniesieniem do sądu – dlatego powód musi dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty np. w postaci wydruku z bankowości elektronicznej lub w formie zakupionych znaczków sądowych.

Opłacenie pozwu rozwodowego nie jest konieczne w każdym przypadku. Ustawodawca umożliwił bowiem skorzystanie ze zwolnienia w tym zakresie.

Jeśli chcemy uniknąć omawianej opłaty powinniśmy złożyć wniosek o zwolnienie strony od kosztów sądowych. Oczywiście zwolnienie będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy wnioskodawca uprawdopodobni, że nie jest w stanie zapłacić za pozew bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Sam wniosek nie podlega żadnej opłacie i jest dołączany do składanego pozwu. Konieczne jest także wypełnienie i przesłanie formularza - OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA.

Uznanie zasadności wniosku nie oznacza jednak, że sąd przychyli się do niego w całości. Może bowiem stwierdzić, iż powoda stać na pokrycie części wydatków i zwolni go od kosztów sądowych jedynie w części.

Kto ponosi koszty pozwu rozwodowego?

Opłata sądowa za pozew obciąża w całości co do zasady powoda – stronę, która inicjuje całe postępowanie. Jeśli wyrok rozwiązujący małżeństwo uwzględni żądania powoda, może on otrzymać zwrot części wniesionej opłaty.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwróci powodowi, który uiścił całą opłatę połowę wpisu, czyli 300 zł. Pamiętajmy, że w takim wypadku można dodatkowo zażądać zwrotu 150 zł od byłego małżonka (tego, który występował w roli pozwanego).

Zwrot płacony przez sąd następuje po uprawomocnieniu się wyroku rozwiązującego małżeństwo bezpośrednio na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania.

Patron merytoryczny artykułu:

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

ul. Profesora Władysława Szafera 9/46

31-543 Kraków

+48 784 425 405

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.