Wiadomości z Świętochłowic

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny

  • Dodano: 2020-10-05 09:00, aktualizacja: 2020-10-26 11:21

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.  OGŁASZA przetarg ustny w formie licytacji 27 października 2020 roku  o godzinie 09:00 na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętochłowicach.


Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600 zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664 OGŁASZA przetarg ustny w formie licytacji na zbycie  prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętochłowicach przy ul. Armii Krajowej 6

- działka nr 3220/1                  - KW KA1C/00002955/7               - obręb 0001 Chropaczów

cena wywoławcza:    290 000,00 zł netto            wadium:   29 000,00 zł,     postąpienie:  3 000,00 zł,   
podatek Vat – ZW

Opis działki nr 3220/1 – nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki gruntu o powierzchni 1002 m2. Kształt działki zbliżony jest do regularnego, składa się z dwóch prostokątów, o długości wzdłuż drogi 38 m i szerokości 21 m 
i w części 26m. Teren nachylony wzdłuż drogi w kierunku północno – wschodnim. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, który usytuowany jest w południowo – zachodnim narożu działki. Pozostały teren nie jest zabudowany. Teren nie jest ogrodzony.

Opis budynku mieszkalnego – budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym z gospodarczym strychem. Obiekt wzniesiony został w 1909r. Budynek jest murowany z cegły, dach kryty papą. Od 2018r. budynek jest niezamieszkały. Budynek posiada centralnie położoną klatkę schodową, 
po obu stronach której usytuowane są lokale mieszkalne. Lokale mieszkalne o niskim standardzie, ogrzewanie piecami węglowymi. WC usytuowane są na klatkach schodowych, części lokali adoptowano pomieszczenia 
na łazienkę i WC. Na poziomie parteru znajdują się 2 lokale użytkowe z odrębnymi wejściami z zewnątrz budynku.

Powierzchnia użytkowa budynku:     420,40 m2 w tym:
 - powierzchnia lokali mieszkalnych: 320,29 m2
 - powierzchnia lokali użytkowych:    100,11 m2

Przyłącza budynku do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej zostały odcięte. Brak przyłącza gazowego, sieć gazowa przebiega w przyległej ulicy.


Opis konstrukcji i wykończenia budynku – ściany zewnętrzne murowane z cegły, stropy drewniane, dach 
o konstrukcji drewnianej kryty papą, rynny i rury spustowe: PCV. Schody na klatce schodowej o konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna:
- na klatce schodowej okna PCV po wymianie
- w lokalach mieszkalnych okna drewniane
- w części lokali na parterze okna zabezpieczone

Uwarunkowania planistyczne i ochronne – Zgodnie z MPZP na terenie miasta Świętochłowice 
w rejonie ul. Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ – południe, zatwierdzonym uchwałą 
nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

23 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Zgodnie z zapisami § 7 pkt. 3f miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu 
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona 
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu: 

27 października 2020 roku  o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie  od  29 września 2020 roku do 26 października  2020 roku. 

Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 października 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258. 
- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium. 
- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie dokonany niezwłocznie w tej samej wysokości, bez odsetek, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia  ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. 
- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej. 
- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca. 
5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.
7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych  i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. 

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.