Wiadomości z Świętochłowic

Z czego składa się sprawozdanie likwidacyjne?

  • Dodano: 2023-01-05 12:15, aktualizacja: 2023-01-09 08:53

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od wspólników zgromadzenia określonych dokumentów oraz dopełnienia szeregu różnych formalności prawnych. Jednym z ważniejszych obowiązków jest sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego – czym jest taki dokument i kto powinien go stworzyć?

Likwidacja spółki z o.o.

Z likwidacją spółki z ograniczona odpowiedzialnością mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy dany podmiot kończy swoją działalność na rynku. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak najczęściej na czele wysuwają się kłopoty finansowe przedsiębiorstwa.

Likwidacja spółki oznacza formalne zakończenie jej działalności, a co za tym idzie wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców KRS. Spółka przed uzyskaniem stosownego orzeczenia sądowego pozwalającego wykreślić ją z rejestru musi przedłożyć stosowne dokumenty – na ich czele wysuwa się oczywiście uchwała likwidacyjna podejmowana przez wszystkich wspólników oraz zaprotokołowana przez notariusza. Równie istotne jest także sprawozdanie likwidacyjne, którego celem jest przedstawienie wspólnikom informacji o stanie finansowym i składnikach majątku spółki już po dokonaniu zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli spółki.

Sprawozdanie likwidacyjne w spółce z o.o.

Sprawozdanie likwidacyjne jest inną nazwą końcowego sprawozdania finansowego spółki z o.o., z którego wynikać będzie brak niespłaconych i niezabezpieczonych zobowiązań spółki, a także wysokość majątku spółki podlegającego podziałowi między wspólników. Dokument ten w rzeczywistości określa jakie aktywa i pasywa istnieją w spółce i czy mogą być one dzielone pomiędzy poszczególne podmioty. 

Sprawozdanie likwidacyjne składa się z trzech podstawowych elementów:

  • bilansu, 
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej.

Zgodnie z treścią art. 288 Kodeksu spółek handlowych po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać czynności, o których mowa powyżej, bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Z upoważnienia sądu rejestrowego wspólnicy i osoby mające w tym interes prawny mogą przeglądać księgi i dokumenty.

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być sporządzone na tzw. dzień bilansowy, tj. według stanu na dzień poprzedzający przystąpienie do podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, już po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki. W przypadku opublikowania prawidłowego i kompletnego ogłoszenia, o likwidacji, do podziału majątku pomiędzy wspólników będzie można przystąpić już na dzień przypadający bezpośrednio po upływnie 6 miesięcy od ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i wezwaniu wierzycieli, pod warunkiem że w ciągu 6 miesięcy doszło do zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich znanych spółce wierzycieli. Likwidatorzy powinni bowiem przystąpić bez zbędnej zwłoki do podziału sumy likwidacyjnej pomiędzy wspólników, co z kolei powinno być poprzedzone przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Zatem dzień poprzedzający upływ wskazanego 6-miesięcznego terminu od ogłoszenia będzie wówczas dniem bilansowym.
Zgodnie z treścią art. 52 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie likwidacyjne powinno być przygotowane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od poprzedzającego dzień, w którym dopuszczalne było w świetle art. 286 KSH przystąpienie do podziału pomiędzy wspólników majątku.

Na zakończenie niniejszego artykułu chcielibyśmy podziękować kancelarii KPP Kancelaria Prawna Baran & Pluta - upadłość i likwidacja spółek za udostępnienie źródeł oraz pomoc w przygotowaniu tekstu. Redakcja Law Media od wielu lat zajmuje się krzewieniem wiedzy prawnej. Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji z zakresu prawa, które mogą pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki. Mamy nadzieję, że ten artykuł przyczyni się do budowania świadomości problemu, który opisaliśmy. Pamiętajmy jednak, że niniejszy tekst nie jest poradą prawną i w przypadku konieczności rozwiązania konkretnych problemów prawnych, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego adwokata.

Czytaj również:


 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.