Wiadomości z Świętochłowic

Dodatek węglowy 2022. Gdzie złożyć wniosek?

  • Dodano: 2022-08-23 08:30, aktualizacja: 2022-08-23 08:42

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Świętochłowic realizowane jest przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.

Dodatek węglowy w Świętochłowicach

Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Dodatek wypłacany jest jednorazowo dla danego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy - wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w jednej ze wskazanych form:

  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • w formie papierowej w siedzibie tut. Urzędu, Kancelaria Ogólna, pok. 1 (niski parter).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku natomiast, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wnioskodawca ma możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie tut. Urzędu, Wydział Organizacyjny, pok. 315.

Dodatkowe informacje w sprawie dodatku węglowego można uzyskać pod numerem: tel. 32 3491-848.

W celu zweryfikowania złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy kontaktować się pod numerem: tel. 32 3491-882/880.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również