Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Zmiany w komisjach stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach

 • Dodano: 2019-01-15 11:45

Na VI sesji Rady Miejskiej poza powołaniem nowego przewodniczącego dokonano także zmian w komisjach stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe.

Podczas ostatniej sesji wybrano nowych przewodniczących komisji:

 • przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Jacek Kamiński.
 • przewodniczącą Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego została radna Gerda Król
 • przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych został radny Rafał Świerk
 • przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został radny Mariusz Kubas
 • przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Adam Jankowiak - Świętochłowice

Komisja rewizyjna

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • kontroli działalności  prezydenta  miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych miasta,
 • rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium prezydentowi miasta,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

W Komisji Rewizyjnej zasiadają:

 • Jacek Kamiński
 • Bartosz Karcz
 • Adam Jankowiak
 • Marcin Bawej
 • Łukasz Respondek

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • planowania i kontroli wykonywania budżetu miasta (opiniowanie projektów uchwał budżetowych i około budżetowych),
 • kontroli gospodarowania mieniem komunalnym,
 • opiniowania spraw związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów,
 • analizy okresowych sprawozdań z wykonania budżetu miasta,
 • oceny finansów gminnych,
 • opiniowania spraw związanych z realizacją strategii rozwoju miasta,
 • analizy i opiniowania zadań miejskich w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów.

W jej skład wchodzą:

 • Gerda Król
 • Jacek Kamiński
 • Dawid Kostempski
 • Mariusz Kubas
 • Urszula Owoc-Kania

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • opiniowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • planowania gospodarczego,
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
 • środków   przeznaczonych   na   zadania remontowe,
 • stanu dróg, ulic, mostów i placów,
 • zarządu i utrzymania dróg na terenie miasta zarówno w okresie letnim jak i zimowym,
 • kształtowania i ochrony środowiska,
 • opiniowania i kontroli metod rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • inicjowania działań w zakresie gospodarki i segregacji odpadów,
 • Ochrony Środowiska.

W jej skład wchodzą:

 • Łukasz Respondek
 • Henryk Kurek
 • Rafał Łataś
 • Zbigniew Nowak
 • Artur Pawłowski

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • kontroli działań w zakresie zapobiegania skutkom powodzi,
 • organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego transportu zbiorowego,
 • rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w mieście,
 • współdziałania z policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz powiatowym centrum zarządzania kryzysowego
 • funkcjonowania usług gastronomiczno-rozrywkowych oraz handlu napojami alkoholowymi,
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • oceny działalności placówek służby zdrowia,
 • rozpoznawania potrzeb i tworzenie mechanizmów pomocy rodzinie,
 • przeciwdziałania patologii społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin patologicznych oraz osób bezdomnych i bezrobotnych
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W jej skład wchodzą:

 • Rafał Świerk
 • Marcin Bawej
 • Jadwiga Garbaciok
 • Tomasz Grudniok
 • Rafał Łataś
 • Artur Pawłowski
 • Bożena Wojciechowska-Zbylut

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • funkcjonowania szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych,
 • promowania edukacji kulturalnej, regionalnej i ekologicznej dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałania patologiom występującym w środowisku dzieci i młodzieży,
 • współpracy ze środowiskami twórczymi i promowania artystów,
 • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego (restauracja zabytków),  w mieście,
 • propagowania aktywnych form wypoczynku.

W skład komisji wchodzą:

 • Mariusz Kubas
 • Agnieszka Beger
 • Jadwiga Garbaciok
 • Zofia Pogoda
 • Dorota Wichura
 • Bożena Wojciechowska-Zbylut

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • skarg na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wniosków oraz petycji składanych przez obywateli;

W skład komisji wchodzą:

 • Adam Jankowiak
 • Agnieszka Beger
 • Dawid Malcherek
 • Zofia Pogoda
 • Dorota Wichura
Zmiany w komisjach stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.