Wiadomości z Świętochłowic

PUP ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji

 • Dodano: 2020-12-23 06:30, aktualizacja: 2020-12-23 06:36

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach  od 19.12.2020 r. do 31.01.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł.

O dotacje mogą starać się przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • na  dzień  30  września  2020  r.  prowadzili  działalność  gospodarczą,  oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem:
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z –  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z –  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A –  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B –  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21. Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z –  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – Nauka języków obcych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z – Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy  co  najmniej  o  40%  w  stosunku  do  przychodu  uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiebiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo po zaakceptowaniu Wniosku przez PUP, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Przedsiębiorcę we Wniosku.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy pamiętać, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęć na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu, pod kątem formalnym i merytorycznym. Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za awarię powodującą brak dostępu do platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C91 I/1 z 20.03.2020r. ze zm.)

Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również