Wiadomości z Świętochłowic

Ruszają zapisy do programu "Opieka wytchnieniowa 2022"

 • Dodano: 2022-05-17 06:00, aktualizacja: 2022-05-17 06:14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej.

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego,
 • w ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Świętochłowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

 • opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, dla: 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Świętochłowice, dla: 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego wynosi 14 dni na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

 • więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,
 • opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć osoba, która posiada:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  lub,
 • co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

*za członków rodziny uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 32 770 91 95 lub 32 770 91 96).

Więcej informacji: https://ops.swietochlowice.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/opieka-wytchnieniowa-edycja-2022/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również