Wiadomości z Świętochłowic

Świętochłowice: Akcja deratyzacji miasta

 • Dodano: 2023-09-06 12:30

Zgodnie z Zarządzeniem nr 407/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 września, magistrat informuje, że na całym terenie miasta Świętochłowice, od  od 18 września 2023 r. do 20 października 2023 r. zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji (odszczurzania).

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu środka trującego we wszystkich budynkach
mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciw gryzoniom na koszt własny.


Zarządzenie Nr 407/2023

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.), § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Świętochłowice, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej nr LXXII/570/23 z dnia 26 czerwca    2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 5400), w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie

zarządzam:                                                                  

§ 1

Przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji
(odszczurzania) w dniach od 18 września 2023 r. do 20 października 2023 r.

§ 2

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu środka trującego we wszystkich budynkach
mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

§ 3

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciw gryzoniom na koszt własny.

§ 4

 1. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
 • Przed wyłożeniem środka trującego należy uporządkować ganki piwniczne, pomieszczenia gospodarcze, strychy itp.
 • W dniu 18 września 2023 r. należy środek trujący wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni,
  a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych, itp. zgodnie
  z instrukcją na opakowaniu środka trującego.
 • Od dnia 18 września 2023 r. do 20 października 2023 r. należy pozostawić wyłożony środek trujący
  uzupełniając go w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.
 • Padłe gryzonie oraz resztki środka trującego należy usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po
  zakończeniu akcji.
 • Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności
  zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt
  domowych, a w szczególności:
 1. pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia,
 2. zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu,
 3. w miejscach wyłożenia środka trującego wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!
 4. w przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.
 5. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe
  wyłożenie środka trującego oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.
   

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podane do wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Miasta Świętochłowice.

Prezydent Miasta
Daniel Beger

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również